Elenia Kuitu -liittymän erityisehdot

Näitä ehtoja sovelletaan 15.2.2019 alkaen

1. YLEISTÄ

Näillä erityisehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan asiakkaan yhden tai useamman kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (”Kohde”) liittämisestä Elenia Palvelut Oy:n (“Elenia”) viestintäverkkoon (”Kuituverkko”). Asiakkaalla tarkoitetaan näissä erityisehdoissa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tekee sopimuksen Elenian kanssa Kohteen liittämisestä Kuituverkkoon (”Asiakas”).

Kohteen liittäminen tapahtuu Elenia Kuitu -liittymän avulla. Elenia Kuitu -liittymä koostuu Elenian rakentamasta, omistamasta ja hallinnoimasta valokuitutilaajalinjasta (”Valokuitukaapeli”).

Elenia Kuitu -liittymä ei itse ole viestintäpalvelu, mutta se mahdollistaa sen, että Asiakas voi tilata viestintäpalveluita kuten laajakaistaliittymän valitsemaltaan palveluoperaattorilta. Elenia Kuitu -liittymän kytkentä ja viestintäpalveluiden käyttöönotto edellyttää, että Kohteeseen asennetaan palveluoperaattorin toimittama päätelaite (”Päätelaite”).

Kohteen alueella tarkoitetaan näissä erityisehdoissa kiinteistöä, jossa Kohde sijaitsee (”Kohteen Alue”).

2. KOHTEEN OMISTUKSEN JA HALLINNAN SIIRTYMINEN

Jos Kohteen omistus tai hallinta myöhemmin siirtyy, sopimus sitoo myös Kohteen uutta omistajaa tai haltijaa. Kohteen omistaja tai haltija on velvollinen ilmoittamaan tästä sopimuksesta ja sen sitovuudesta Kohteen uudelle omistajalle tai haltijalle sekä ilmoittamaan Elenialle omistusoikeuden tai hallinnan siirtymisestä uudelle osapuolelle. Kohteen aiemman omistajan tai haltijan on suoritettava kaikki maksunsa Elenialle ennen Kohteen omistuksen tai hallinnan siirtymistä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

3. PALVELUOPERAATTOREIDEN PALVELUT

Elenia Kuitu -liittymän kautta toimitettaviin palveluoperaattoreiden viestintäpalveluihin sovelletaan kyseessä olevan palveluoperaattorin ja kyseisen palvelun omia sopimusehtoja ja hinnastoja.

4. VALOKUITUKAAPELIN RAKENTAMINEN JA OMISTUS

Elenia vastaa Valokuitukaapelin rakentamisesta ja ylläpidosta Kohteen ulkoseinään sijoitettavaan ulkokoteloon tai Kohteen teletilaan sijoitettavaan koteloon (”Liityntärajapinta”) asti. Valokuitukaapeli on Elenian omistama ja hallinnoima Liityntärajapintaan saakka. Myös Liityntärajapinnan kotelo on Elenian omistama ja hallinnoima. Elenialla ei ole vastuuta Liityntärajapinnan ylittävältä osin eikä siten vastaa sisäverkon tai muiden Asiakkaan tai kolmannen omistuksessa tai vastuulla olevien laitteistojen ja tarvikkeiden toiminnasta, huollosta tai muusta ylläpidosta.

Elenia vastaa Valokuitukaapelin asentamisen edellyttämistä kaivannoista, Valokuitukaapelin suojaamisesta
ja merkitsemisestä, kaivantojen peittämisestä, päällysteiden korjaamisesta, muiden kaapeleiden kartoittamisesta ja muista jälkitöistä Kohteen Alueella, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Erikseen sovitut pihatyöviimeistelyt tehdään sulan maan aikana.

Kohteen liittäminen edellyttää kaikissa tapauksissa, että sille on olemassa tarvittavat kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden ja viranomaisten luvat ja suostumukset. Elenia Kuitu -liittymissopimuksella Asiakas antaa Elenialle maankäyttöä koskevat luvat ja suostumukset Valokuitukaapelin ja Kohteen Liityntärajapinnassa olevan kotelon sijoittamiseksi Kohteen Alueelle. Mikäli Asiakas ei ole Kohteen omistaja, sitoutuu Asiakas hankkimaan Kohteen omistajalta maankäyttöä koskevat luvat ja suostumukset. Myös siltä osin kuin Valokuitukaapelin sijoittaminen edellyttää muita kuin Kohteen tai muiden maa-alueiden maanomistajien suostumusta tai lupaa, kuten esimerkiksi maa-alueiden käyttöoikeuksien haltijoiden suostumusta tai lupaa, vastaa Asiakas tällaisten lupien hankkimisesta sekä tästä aiheutuvista kustannuksista sen lisäksi, mitä on sovittu kohdassa 6 koskien Asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia.

Valokuitukaapelin sijoitusreitti Kohteen Alueella sovitaan yhdessä Elenian edustajan ja Asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Elleivät Elenian edustaja ja Asiakas toisin sovi, Valokuitukaapeli koteloineen sijoitetaan asentamiskäytännön mukaisesti ottaen huomioon lainsäädännölliset ja rakennustekniset seikat. Kuituverkon liityntä pyritään rakentamaan niin, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa Kohteelle.

Mikäli Valokuitukaapelin sijoittaminen Kohteen Alueelle ei ole mahdollista, Elenialla on oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle ja Asiakas vastaa suunnittelusta aiheutuneista kustannuksista.

Asiakas järjestää Elenialle esteettömän pääsyn suorittaa mahdollisesti tarvittavat Valokuitukaapelin rakentamis- ja huoltotoimet Kohteen Alueella.

Asiakas ja Elenia sopivat erikseen arvioidusta Kohteen liittämisajankohdasta. Mikäli arvioitu liittämisajankohta muuttuu, Elenia ilmoittaa muutoksen syyn ja arvioidun uuden liittämisajankohdan.

5. VALOKUITUKAAPELIN KYTKEMINEN PÄÄTELAITTEESEEN

Liittymätoimituksen yhteydessä Valokuitukaapeli kytketään Liityntärajapinnasta palveluoperaattorin toimittamaan Päätelaitteeseen kytkentäkaapelin avulla ajankohtana, josta sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen. Päätelaite asennetaan ulkokotelosta tai vastaavasta teknisestä tilasta lähimpään huoneeseen. Kytkentäkaapeli sijoitetaan mahdollisimman turvallisesti ja suojatusti Kohteessa.

Päätelaitteen toimittaa palveluoperaattori. Palveluoperaattori solmii erillisen sopimuksen Asiakkaan kanssa koskien Päätelaitteen sijoitusta ja vastuunjakoa. Elenia ei omista Päätelaitetta eikä vastaa sen toimivuudesta tai muista seikoista.

Kytkentäkaapelista huolehtiminen on sen asentamisen jälkeen Asiakkaan vastuulla. Asiakas vastaa siitä, ettei kytkentäkaapelia tai sen liittimiä rikota. Jos kytkentäkaapeli menee rikki ja joudutaan uusimaan, vastaa Asiakas tästä aiheutuvista kustannuksista täysimääräisesti.

6. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jos Asiakas ei ole Kohteen omistaja tai haltija, tulee Asiakkaan ennen sopimuksen tekemistä hankkia Kohteen omistajan tai haltijan kirjallinen suostumus Elenia Kuitu -liittymissopimuksen tekemiseen ja tarvittavien sijoituslupien antamiseen.

Asiakas on velvollinen antamaan Elenialle oikeat, riittävät ja ajantasaiset tiedot Kohteen liittämistä varten sekä muutoinkin myötävaikuttamaan Kohteen liittämiseen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa Kuituverkon liityntää kolmannelle osapuolelle, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Asiakas vastaa Kohteen Alueella Valokuitukaapelille aiheutetuista vahingoista, kuten varomattomasta kaivamisesta tai itse tehdyistä virheellisistä kytkennöistä johtuvista tai muusta sellaisesta toiminnasta syntyneistä vahingoista. Ennen kaivamiseen tai muuhun Valokuitukaapeleita vaarantavaan työhön ryhtymistä, on työn suorittajan selvitettävä Elenialta Valokuitukaapeleiden sijainti.

7. ELENIAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Elenialla on oikeus päättää Kuituverkkonsa alueellisesta laajuudesta. Elenia vastaa Valokuitukaapelin huollosta ja muusta ylläpidosta Liityntärajapintaan asti, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

Elenialla on sopimuksen voimassaolon päättymisestä huolimatta oikeus jättää ilman mitään korvausvelvollisuutta Kohteen Alueelle sopimuksen voimassaoloaikana sijoitetut Valokuitukaapelin tai muun Kuituverkon osat.

Elenialla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle.

8. ASUNTO-OSAKEYHTIÖITÄ KOSKEVAT EHDOT

Asunto-osakeyhtiö ja Elenia tekevät liittymissopimuksen koskien Kuituverkkoon liittämistä. Asunto- osakeyhtiö vastaa omasta sisäverkostaan sekä asuntojen liittämisestä Kuituverkkoon.

9. MAKSUT

Asiakas suorittaa Elenialle liittymissopimuksen mukaisen liittymismaksun liittymissopimuksessa sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Lisäksi Asiakas suorittaa Elenialle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen Kuituverkon ylläpitomaksun kuukausittain.

10. MUUT EHDOT

Valokuitukaapelin rakentamisen edellytyksenä on, että 50 % alueen kiinteistöjen omistajista tai haltijoista tilaa Elenia Kuitu -liittymän. Mikäli 50 % tilaajamääräehto ei täyty, Elenialla on oikeus purkaa tämä liittymissopimus ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle. Elenia ilmoittaa alueen kielteisestä rakentamispäätöksestä ja liittymissopimuksen purkamisesta kirjallisesti Asiakkaalle viimeistään kuuden (6) kuukauden sisällä tilauksesta.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus perua tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Elenia on kirjallisesti vahvistanut liittymissopimuksen syntymisen.

Näiden liittymän erityisehtojen lisäksi liittymissopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Elenian viestintäpalveluiden yleisiä sopimusehtoja kuluttajille. Jos nämä erityisehdot ja yleiset sopimusehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja.

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Sopimukseen perustuvat erimielisyydet pyritään sopimaan neuvotteluteitse.

Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Eleniaa vastaan joko oman kotipaikkansa tai Elenian kotipaikan käräjäoikeudessa. Elenian tulee nostaa kanne Asiakasta vastaan Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lisäksi kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luonteeltaan suosituksia.

12. EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä erityisehdot ovat voimassa 15.2.2019 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.